VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PSí HUBÍK S.R.O., IČ: 27751414, SE SÍDLEM DOLNÍ 23, 763 62 TLUMAČOV

 

1. PREAMBULE

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.psihubik.cz, který je provozován PSí HUBÍK s.r.o., IČ: 27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56598. Tyto VOP upravují vztahy v oblasti prodeje zboží mezi PSí HUBÍK s.r.o., IČ: 27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56598 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. DEFINICE

 

1. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) PSí HUBÍK s.r.o., IČ:27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56598. E-mail: psi@psi.eu, telefon: +420 577 929 723.

 

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

 

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

- osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

- osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

- osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), 

- osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

 

Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

3. Spotřebitelská Smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka DOKONČIT OBJEDNÁVKU) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy na email: psi@psi.eu). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese psi@psi.eu nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

 

4. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky.

Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem spolu s připojeným textem těchto VOP na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží na zakázku se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu v dohodnuté výši z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební a dodací podmínky uvedené v části 5 a 6 těchto VOP. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu.

Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu.

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Nabídka a ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „DODACÍ PODMÍNKY“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Dobírka (+40,- Kč)
 • Dobírka na Slovensko (+60,- Kč)
 • Online platba kartou (okamžitá platba přes platební bránu PayU)
 • Bankovní převod (zálohová faktura)
 • Online bankovní převod (rychlý převod peněz z vaší banky přes platební bránu PayU)
 • Hotově nebo kartou na prodejně (Tlumačov, Plzeň)
 • PayPal (částka bude navýšena o 4 % z celkové částky, nutno mít zřízen účet PayPal)

 

6. DODACÍ PODMÍNKY

 

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 3 dny u zboží, které je skladem. V běžných případech zboží Prodávající expeduje do 1 pracovního dne od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Pokud zboží skladem není, ale je možné ho objednat, bude u položky uvedeno NA DOTAZ a v tomto případě je lhůta dodání sdělena Prodávajícím individuálně (telefonicky, případně e-mailem).

 

Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

 

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • PPL (+90,- Kč)
 • DPD (+90,- Kč)
 • Česká pošta - Do ruky (+130,- Kč)
 • Česká pošta - Na poštu (+130,- Kč)
 • Osobní odběr - prodejna Tlumačov
 • Osobní odběr - prodejna Plzeň
 • PPL - Slovensko (+200,- Kč)
 • DPD - Slovensko (+200,- Kč)
 • DPD - Ostatní zahraničí (řídí se ceníkem přepravce dle země určení a váhy, popř. rozměrů zboží, cena bude upřesněna zákazníkovi mailem nebo telefonicky)

 

Při eshop objednávce v celkové hodnotě 5.000,- Kč a vyšší nese náklady na dopravu a platbu Prodávající (platí pouze pro Českou republiku a Slovensko).

 

7. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET potvrzení v případě online platby kartou v košíku eshopu bude zasláno zákazníkovi emailem nejbližší pracovní den, ihned po zpracování údajů z platební brány. Tato skutečnost bude uvedena i na faktuře.

 

8. BEZPLATNÁ VÝMĚNA ZBOŽÍ

 

Do 14 dnů od zakoupení zboží poskytuje Prodávající možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat kupujícímu jednou, a to buď formou zaslání nové velikosti zboží, nebo jiného produktu.

 

9. ZÁRUKA A SERVIS

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY

 

Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží v souladu s ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

 

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena včetně nákladů na dopravu, pokud byly spotřebitelem hrazeny na bankovní účet Spotřebitele, který za tímto účelem Spotřebitel Prodávajícímu sdělí.

 

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vrátit zboží nepoužité a v originálním obalu a vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

 

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet.

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

 

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

 

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/1964 2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

 

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost okresního soudu v Zlíně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc okresního soudu v Zlíně.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2017 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

 

 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PSí HUBÍK S.R.O., IČ: 27751414, SE SÍDLEM DOLNÍ 23, 763 62 TLUMAČOV

 

Vydaný firmou PSí HUBÍK s.r.o. (dále „prodávající“)

 

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákona v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

 

 

I. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

 

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční  doby    v důsledku   opotřebení či nesprávného používání, nesprávného zásahu, popř.poškození způsobeného pádem.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí  prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně  musí být  po celou  provozní dobu přítomen pracovník pověřený  vyřizováním reklamací.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

případně  v delší lhůtě, na kterém se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

 

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku VI. Tohoto reklamačního řádu.

Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 

 

II. MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Kupující by měl uplatnit reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno.

Kupující má však  právo uplatnit reklamaci:

v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží,

v místě nebo sídle podnikání prodávajícího.

 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad  dokládá i místo, cenu zboží, což prokáže  nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

 

III. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

Lhůta pro uplatnění  reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží na prodejně. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční  list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční  době. Reklamaci by měl  kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může  zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

 

 

IV. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího  buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Neodporuje-li to povaze věci, nebo  pokud se neprokáže opak, rozpor  s kupní smlouvou, který se projeví  během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při  převzetí zboží.

 

 

V. ODSTRANITELNÉ VADY

 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled,  funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez odkladu odstranit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

 

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

 

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

výměnu zboží za bezvadné,

zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká  kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

 

VII. ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

 

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny.

Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupujícího právo výrobek reklamovat v souladu s články III., IV., V. a VI. Tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná  vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu  z ceny výrobku.

U věcí použitých je možné zkrátit dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

 

 

VIII. ŘEŠENÍ SPORU

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud na území ČR.