VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PSí HUBÍK S.R.O., IČ: 27751414, SE SÍDLEM DOLNÍ 23, 763 62 TLUMAČOV

 

1. PREAMBULE

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též  jen „VOP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.psihubik.cz, který je provozován společností PSí HUBÍK s.r.o., IČ: 27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56598. 

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a povinnosti stran v oblasti prodeje zboží mezi obchodní společností PSí HUBÍK s.r.o., IČ: 27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56598 (dále jen „Prodávající“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). 

VOP dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístněné na adrese www.psihubik.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 

Odchylná ujednání ve smlouvě mají vždy přednost před ustanovením těchto VOP. Ustanovení VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Smlouva a VOP jsou vyhotoveny vždy buď českém, anglickém nebo německém jazyce. Smlouvu s Prodávajícím lze uzavřít pouze v českém, anglickém nebo německém jazyce. Objeví-li se rozpor mezi těmito jazykovými verzemi VOP, je rozhodující ta jazyková verze VOP, která je podepsána objednatelem.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit.

 

2. DEFINICE

 

1. Prodávající

Prodávající je obchodní společnost PSí HUBÍK s.r.o., IČ:27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56598. Kontaktní údaje jsou následující: e-mail: psi@psi.eu, telefon: +420 577 929 723.

 

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na příslušných nákupních dokladech.

Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

-      osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

-      osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

-      osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. příslušníci svobodných povolání), 

-      osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu.

 

Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je podnikatelem dle zákonné definice, výslovně neupravené těmito VOP ani výslovně neupravené kupní smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

3. Kupní smlouva se spotřebitelem

Kupní smlouva uzavíraná se spotřebitelem je každá kupní smlouva za předpokladu, že smluvními stranami jsou na straně jedné spotřebitel (tedy výlučně fyzická osoba, viz definice spotřebitele pod bodem 2 tohoto článku VOP) a na straně druhé Prodávající.

  

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících, resp. zákazníků se řídí ve společnosti PSí HUBÍK s.r.o. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Kupující svým svobodným rozhodnutím uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím uděluje svůj svobodný, informovaný, jednoznačný a konkrétní souhlas s poskytnutím a dalším zpracováním svých osobních údajů Prodávajícímu pro účely realizace objednávky zboží (tzn. zpracování osobních údajů se uskutečňuje na základě titulu plnění smlouvy) a pro účely obchodní činnosti Prodávajícího (tj. společnosti PSí HUBÍK s.r.o.). Poskytnutí osobních údajů je zásadně dobrovolné a informované. Subjekt osobních údajů (Kupující) má zejména právo na časově neomezený přístup k osobním údajům, které Prodávající o jeho osobě uchovává, a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Tento souhlas s poskytnutím svých osobních údajů může Kupující kdykoli písemně odvolat. V případě, že subjekt údajů odvolá svůj souhlas a současně nebude existovat jiný titul pro zpracování osobních údajů, budou tyto údaje Prodávajícím vymazány nebo anonymizovány. V případě, že subjekt údajů odvolá svůj souhlas s poskytnutím těch osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro plnění povinností Prodávajícího z uzavřené smlouvy, nedotkne se odvolání souhlasu těchto údajů, ledaže by subjekt údajů, tj. Kupující, současně odstoupil od smlouvy. Osobní údaje budou Prodávajícím plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytována jakýmkoliv třetím subjektům či osobám mimo společnost PSí HUBÍK s.r.o.

Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů (jméno a příjmení, adresa, telefon, email) a uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či sdělil nebo které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele e-shopu (tj. společnost PSí HUBÍK s.r.o.), byly zpracovány provozovatelem e-shopu a Prodávajícím, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto VOP, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy obsahující odvolání dříve poskytnutého souhlasu na email: psi@psi.eu nebo jednoduchým kliknutím na webový odkaz umístěný v emailové zprávě). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele osobních údajů.

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich časově neomezenému přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na příslušný orgán Evropské unie vykonávající dozor nad dodržováním obecného nařízení o ochraně osobních údajů, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si Kupující přeje opravit či aktualizovat osobní údaje, které o něm Prodávající zpracovává, má možnost tak učinit na emailové adrese psi@psi.eu nebo na výše uvedené poštovní adrese Prodávajícího.

Zákazník souhlasí s případným ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je možné závazky prodávajícího ze smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání cookies na počítač zákazníka, může zákazník souhlas podle předchozího odstavce kdykoliv odvolat.

 

4. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

Rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“) obsahuje nabídku zboží Prodávajícího, nabídku služeb Prodávajícího spočívajících v upravování zboží podle individuálních přání či potřeby Kupujícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se pro vztahy mezi Prodávajícím a jakýmikoliv třetími osobami (včetně Kupujícího) nepoužije.

Ceny jsou ve webovém rozhraní standardně uvedeny s daní z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a včetně všech souvisejících poplatků. Pro Kupujícího, který je spotřebitelem, jsou před uzavřením smlouvy zobrazeny konečné ceny včetně DPH a všech dalších poplatků. Nabídka Prodávajícího a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena, rozumí se jí cena bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží na prodejně Prodávajícího v Tlumačově nebo Plzni. Po dokončení výběru služeb a zboží jsou Kupujícímu zobrazeny informace o nákladech spojených s balením a dodáním upraveného zboží.

Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření kupní smlouvy způsobem stanoveným v těchto VOP. Použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Je-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření kupní smlouvy následujícím způsobem. Kupující vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář může obsahovat zejména informace o objednávaném zboží či službách (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní), způsobu úhrady jejich ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby nastalé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“, přičemž tato objednávka je neodvolatelná. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládaných nákladů na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky  (například písemně či telefonicky) či o zajištění zaplacení ceny.

Smluvní vztah z kupní smlouvy vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou neprodleně po odeslání objednávky s připojeným textem těchto VOP, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li ve webovém rozhraní uvedena cena, dojde k uzavření smlouvy následujícím způsobem. Prostřednictvím webového rozhraní, elektronickou poštou, telefonicky, pozemní poštou nebo jiným způsobem je možné Prodávajícímu doručit nezávaznou poptávku. Na základě takové poptávky zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou poštou návrh na uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah vzniká v tomto případě doručením přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (akceptací), které Kupující zašle Prodávajícímu. K uzavření smlouvy může dojít také v písemné formě.

Veškeré nabídky prodeje zboží či poskytnutí služeb uvedené na webové stránce jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služeb. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily povinnosti ze smluvních vztahů vůči Prodávajícímu.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží na zakázku se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu v dohodnuté výši z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební a dodací podmínky uvedené v části 5 a 6 těchto VOP. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nabídka a ceny uváděné na eshopu Prodávajícího jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „DODACÍ PODMÍNKY“. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím.

Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího (výhrada vlastnického práva).

 

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • Dobírka (do vybraných zemí - viz tabulka)
 • Online platba kartou (okamžitá platba přes platební bránu GoPay)
 • Bankovní převod (zálohová faktura, zde je možnost pro platbu výběr měny Kč nebo €)
 • Online bankovní převod (rychlý převod peněz z vaší banky přes platební bránu GoPay)
 • Hotově nebo kartou na prodejně (Tlumačov, Plzeň)

Ceny za náklady na platbu se zobrazují v elektronickém nákupním košíku v závislosti na výběru země dodání.

 
Země dodání Druh platební podmínky Cena v Kč Cena v €
Česká republika  Dobírka 40 1,60
Slovensko  Dobírka 60 2,40
Maďarsko Dobírka 60 2,40
Polsko Dobírka 60 2,40

 

6. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Kupujícímu nebo předáním zboží dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu ve webovém rozhraní. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 3 dny u zboží, které je skladem. V běžných případech zboží Prodávající expeduje do 1 pracovního dne od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Pokud zboží skladem není, ale je možné ho objednat, bude u dané položky uvedeno „NA DOTAZ“ a v tomto případě je lhůta dodání sdělena Prodávajícím individuálně (telefonicky, případně e-mailem).

Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.

V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 4. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího

 

Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:

 • PPL/PPL Parcel Shop
 • DPD 
 • SPS 
 • Česká pošta - Do ruky
 • Česká pošta - Na poštu 
 • Zásilkovna
 • Zásilkovna - Domů
 • Osobní odběr - prodejna Tlumačov
 • Osobní odběr - prodejna Plzeň

Ceny za náklady na dopravu se zobrazují v elektronickém nákupním košíku v závislosti na výběru země dodání.   

Při objednávce zboží nad 1000 Kč/ 40 € je DOPRAVA ZDARMA

(platí pro Českou republiku a Slovensko).

 

Země dodání Druh dopravy Cena v Kč Cena v €
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) PPL/PPL Parcel Shop 99 3,96
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) DPD 99 3,96
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Česká pošta - Balík do ruky 130 5,20
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Česká pošta - Balík na poštu 130 5,20
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Zásilkovna 49 1,96
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Zásilkovna - Domů 59 2,36
Slovensko (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) SPS 200 8
Slovensko (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) DPD 200 8
Slovensko (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Zásilkovna 59 2,36
Slovensko (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Zásilkovna - Domů 79 3,16
Belgie DPD - Classic 625  25 
Bosna a Hercegovina DPD - Classic 959 38,36
Bulharsko DPD - Classic 959  38,36 
Dánsko DPD - Classic 1 120  44,80 
Estonsko DPD - Classic 639  25,56 
Finsko DPD - Classic 959 38,36 
Francie DPD - Classic 625  25 
Chorvatsko DPD - Classic 799  31,96 
Irsko DPD - Classic 799  31,96 
Itálie DPD - Classic 639  25,56 
Litva DPD - Classic 639  25,56 
Lotyšsko DPD - Classic 639  25,56 
Lucembursko DPD - Classic 1 325  53 
Maďarsko DPD - Classic 439  17,56 
Německo DPD - Classic 379  15,16 
Nizozemsko DPD - Classic 625  25 
Norsko DPD - Classic 959  38,36 
Portugalsko DPD - Classic 959  38,36 
Rakousko DPD - Classic 439  17,56 
Rumunsko DPD - Classic 959  38,36 
Řecko DPD - Classic 1 119  44,76 
Slovinsko DPD - Classic 799  31,96 
Srbsko DPD - Classic 959  38,36 
Španělsko DPD - Classic 959  38,36 
Švédsko DPD - Classic 959  38,36 
Švýcarsko DPD - Classic 1 339  53,56 
Velká Británie DPD - Classic 625  25 

 

Pokud jste Vaši zemi nenašli, nevadí, zajišťujeme dopravu našeho zboží po celém světě! Ve formuláři objednávky vyberte svou zemi a my se Vám o způsobu a ceně přepravy ozveme.

 

7. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. EET potvrzení v případě online platby kartou v košíku eshopu bude zasláno Kupujícímu emailem nejbližší pracovní den, ihned po zpracování údajů z platební brány. Tato skutečnost bude uvedena i na faktuře.

 

8. BEZPLATNÁ VÝMĚNA ZBOŽÍ

Do 14 dnů od zakoupení zboží poskytuje Prodávající možnost výměny zboží zdarma, přičemž v rámci této bezplatné výměny je možné zboží zaslat Kupujícímu jednou, a to buď formou zaslání nové velikosti zboží nebo jiného produktu.

PRODLOUŽENÁ VÝMĚNA ZBOŽÍ V PŘEDVÁNOČNÍM OBDOBÍ

Prodloužili jsme pro vás lhůtu pro výměnu či vrácení zboží bez udání důvodu. Platí na nákupy od 1.12.2021 do 31.12.2021. Nakupte již dnes a případné výměny či vrácení zboží spolu vyřešíme v termínu 1.1.2022 - 15.1.2022.

 

9. ZÁRUKA A SERVIS

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Jde-li o věci použité, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí Kupujícím.

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodávajícímu je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

  

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Po dobu prodlení Kupujícího s placením i jen části kupní ceny za zboží nebo zálohy na kupní cenu není Prodávající povinen poskytovat Kupujícímu jakožto objednateli žádné služby či zboží podle kupní smlouvy.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle ustanovení § 14 zákona o ochraně spotřebitele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou stran, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 -       Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – Oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

Prodávající informuje kupujícího o existenci platformy pro řešení spotřebitelských sporů mezi prodávajícím a kupujícím zřízené Evropskou komisí. Spotřebitel může rovněž v případě, kdy dojde mezi smluvním stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí, a to prostřednictvím adresy http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na této platformě může spotřebitel využít pro řešení sporu interaktivní formulář.

Prodávající je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno Kupujícího pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

Smluvní strany souhlasí s tím, že se budou bezodkladně vzájemně informovat o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění smlouvy.

Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje také překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala (vyšší moc).

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

11. UKONČENÍ SMLOUVY

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení Prodávajícího informovat formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem apod.) Spotřebitel může rovněž použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (formulář), který je umístěn na webových stránkách Prodávajícího a který je poskytnut spotřebiteli již před samotným uzavřením smlouvy. Spotřebitel však není povinen tento vzorový formulář použít.

Spotřebitel v případě využití svého zákonného práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí plnění, vrátí Prodávajícímu zakoupené zboží a vydá vše, co na základě kupní smlouvy získal. Spotřebitel by měl zboží před vrácením Prodávajícímu řádně zabalit nebo jinak opatřit tak, aby nedošlo k jeho poškození při cestě zpět Prodávajícímu (jinak se vystavuje možnému riziku, že bude odpovídat za případné snížení hodnoty zboží). Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno zpět Prodávajícímu.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se již zboží nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka uhrazena zpět.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu s nabídkou/kupní smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany pro účely smlouvy:

-      vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je Kupující podnikatelem,

-      vylučují ustanovení § 1748 občanského zákoníku

-      vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je Kupující podnikatelem.

Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se nevztahují obchodní (dodací) podmínky Kupujícího.

Pro účely uzavírání smlouvy s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „nařízení Řím I“) platí, že strany zvolily rozhodným právem pro smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. VI nařízení Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy uzavírání smlouvy s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají strany výlučnou místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Okresního soudu ve Zlíně.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

V Tlumačově dne 25.5.2018 

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PSí HUBÍK S.R.O., IČ: 27751414, SE SÍDLEM DOLNÍ 23, 763 62 TLUMAČOV

 

Vydaný firmou PSí HUBÍK s.r.o. (dále „prodávající“)

 

Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele v platném znění.

 

 

I. PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

 

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční  doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, nesprávného zásahu, popř.poškození způsobeného pádem.

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí  prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně  musí být  po celou  provozní dobu přítomen pracovník pověřený  vyřizováním reklamací.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

- bez zbytečného odkladu,

- nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

- případně v delší lhůtě, na kterém se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

 

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku VI. Tohoto reklamačního řádu.

Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 

 

II. MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Kupující by měl uplatnit reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno.

Kupující má však  právo uplatnit reklamaci:

- v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží,

- v místě nebo sídle podnikání prodávajícího.

 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad  dokládá i místo, cenu zboží, což prokáže  nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

 

III. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době.

Lhůta pro uplatnění  reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží na prodejně. Na žádost kupujícího je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji záruční  list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu doklad o zakoupení věci. Právo na reklamaci zboží kupujícímu zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční  době. Reklamaci by měl  kupující uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou po kterou při správném užívání a ošetřování může  zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím.

 

 

IV. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

 

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu, který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího  buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Neodporuje-li to povaze věci, nebo  pokud se neprokáže opak, rozpor  s kupní smlouvou, který se projeví  během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při  převzetí zboží.

 

 

V. ODSTRANITELNÉ VADY

 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled,  funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, není-li to k povaze neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu bez odkladu odstranit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

 

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

 

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

výměnu zboží za bezvadné,

zrušení kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká  kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

 

VII. ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

 

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny.

Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupujícího právo výrobek reklamovat v souladu s články III., IV., V. a VI. tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku. U věcí použitých je možné zkrátit dobu na 12 měsíců za předpokladu, že se prodávající takto s kupujícím dohodne v každém konkrétním případě. Prodávající je pak povinen tuto dobu uvést v dokladu o koupi věci. Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo doprodeje a jedná-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

 

VIII. ŘEŠENÍ SPORU


Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud na území ČR.