VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO KAMENNÉ PRODEJNY SPOLEČNOSTI PSí HUBÍK s.r.o

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PSí HUBÍK S.R.O., IČ: 27751414, SE SÍDLEM DOLNÍ 23, 763 62 TLUMAČOV

 

1. PREAMBULE

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) se uplatní při sjednávání zakázky výroby, opravy, úpravy a dalšího zpracování motooděvu, včetně oblečení šitého na míru v kamenných prodejnách společnosti PSí HUBÍK s.r.o., kdy zhotovitelem oděvu je obchodní společnost PSí HUBÍK s.r.o., IČ: 27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56598, a dále u nákupu zboží v kamenných prodejnách společnosti PSí HUBÍK s.r.o..

Kamenné prodejny zhotovitele se nachází na adrese:

  • Dolní 23, 763 62 Tlumačov
  • Daimlerova 3, 301 00 Plzeň

Tyto VOP upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smluvní vztahy v oblasti prodeje a zhotovení zboží mezi PSí HUBÍK s.r.o., IČ: 27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56598 (dále jen „Zhotovitel“) a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Objednatel“) vznikající

-       ze smlouvy o dílo a/nebo

-       z kupní smlouvy.

 

Smlouva o dílo a kupní smlouva dále v těchto VOP společně jen jako „smlouva“.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a dále v souladu s právním řádem České republiky. Objednatel podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí. Na tyto VOP je Objednatel dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky a uzavřením smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi podrobně seznámit. Tyto VOP tvoří nedílnou součást smlouvy.

 

2. DEFINICE POJMŮ

 

1. Zhotovitel

Zhotovitelem je obchodní společnost PSí HUBÍK s.r.o., IČ:27751414, se sídlem Dolní 23, 763 62 Tlumačov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 56598. Kontaktní údaje jsou následující: e-mail: psi@psi.eu, telefon: +420 577 929 723.

 

2. Objednatel

Objednatelem je spotřebitel nebo podnikatel.

 

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy se Zhotovitelem nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Zhotoviteli pouze své kontaktní údaje, nezbytné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na příslušných nákupních dokladech.

 

Právní vztahy Zhotovitele se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 

Podnikatelem se rozumí:

-       osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),

-       osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku),

-       osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (např. příslušníci svobodných povolání), 

-       osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního právního předpisu.

 

Právní vztahy mezi Zhotovitelem a Objednatelem, který je podnikatelem dle zákonné definice, výslovně neupravené těmito VOP ani výslovně neupravené smlouvou uzavřenou mezi Zhotovitelem a Objednatelem, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Jednotlivá ustanovení smlouvy mají přednost před zněním těchto VOP.

 

3. Smlouva uzavíraná se spotřebitelem

Smlouva uzavíraná se spotřebitelem je každá kupní smlouva, smlouva o dílo, případně i jiné typy smluv upravené v občanském zákoníku, za předpokladu, že smluvními stranami jsou na straně jedné spotřebitel (tedy výlučně fyzická osoba, viz definice spotřebitele pod bodem 2 tohoto článku VOP) a na straně druhé prodávající, resp. zhotovitel.

 

 

3. NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

 

Veškeré nakládání s osobními údaji Objednatelů, resp. zákazníků se řídí ve společnosti PSí HUBÍK s.r.o. nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

 

Objednatel svým svobodným rozhodnutím uzavřít smlouvu na výrobu motooděvu se Zhotovitelem uděluje svůj svobodný, informovaný, jednoznačný a konkrétní souhlas s poskytnutím a dalším zpracováním svých osobních údajů Zhotoviteli pro účely realizace zakázky (tzn. zpracování osobních údajů se uskutečňuje na základě titulu plnění smlouvy) a pro účely obchodní činnosti Zhotovitele (tj. společnosti PSí HUBÍK s.r.o.). Poskytnutí osobních údajů je zásadně dobrovolné a informované. Subjekt osobních údajů má zejména právo na časově neomezený přístup k osobním údajům, které Zhotovitel o jeho osobě uchovává, a náleží mu ochrana práv v rozsahu stanoveném v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Tento souhlas s poskytnutím svých osobních údajů může Objednatel kdykoli písemně odvolat. V případě, že subjekt údajů odvolá svůj souhlas a současně nebude existovat jiný titul pro zpracování osobních údajů, budou tyto údaje Zhotovitelem vymazány nebo anonymizovány. V případě, že subjekt údajů odvolá svůj souhlas s poskytnutím těch osobních údajů, které jsou nezbytně nutné pro plnění závazku Zhotovitele z uzavřené smlouvy, nedotkne se odvolání souhlasu těchto údajů, ledaže by subjekt údajů, tj. Objednatel, současně odstoupil od smlouvy. Osobní údaje budou Zhotovitelem plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou poskytována jakýmkoliv třetím subjektům či osobám mimo společnost PSí HUBÍK s.r.o.

 

Objednatel poskytnutím uvedených osobních údajů a uzavřením smlouvy se Zhotovitelem dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či sdělil nebo které byly o něm získány na základě uzavřené kupní smlouvy či smlouvy o dílo či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele e-shopu (tj. společnost PSí HUBÍK s.r.o.), byly zpracovány provozovatelem e-shopu a Zhotovitelem, jehož údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto VOP, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, na dobu do odvolání tohoto souhlasu (např. zasláním libovolné zprávy obsahující odvolání dříve poskytnutého souhlasu na email: psi@psi.eu nebo jednoduchým kliknutím na webový odkaz umístěný v emailové zprávě). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele osobních údajů.

 

Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich časově neomezenému přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na příslušný orgán Evropské unie vykonávající dozor nad dodržováním obecného nařízení o ochraně osobních údajů, případně na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu. Pokud si Objednatel přeje opravit či aktualizovat osobní údaje, které o něm Zhotovitel zpracovává, má možnost tak učinit na emailové adrese psi@psi.eu nebo na výše uvedené poštovní adrese Zhotovitele.

 

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY NA PRODEJNĚ

 

Tyto VOP upravují uzavření smlouvy přímo na prodejně Zhotovitele v Tlumačově nebo Plzni. Uzavřením smlouvy o dílo či kupní smlouvy Objednatel stvrzuje, že se s těmito VOP řádně seznámil včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Smlouva je uzavřena ve chvíli, kdy obě smluvní strany dosáhnou konsensu na jejím obsahu a Objednatel dostane písemné potvrzení své objednávky od Zhotovitele. Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny za výrobu motooděvu či nákupu zboží) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. 

Při objednávce zboží na zakázku se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli zálohu v dohodnuté výši z kupní ceny zboží/ceny díla zhotovovaného na zakázku. Zhotovitel je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Objednatelem. K úhradě zálohy akceptuje Zhotovitel platební a dodací podmínky uvedené v části 5 a 6 těchto VOP. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Zhotovitel není schopen zajistit dodání zboží Objednateli.

Tyto VOP se vyhotovují v českém, anglickém a německém jazyce, přičemž kupní smlouvu či smlouvu o dílo je možné uzavřít též pouze v jazyce českém, anglickém či německém. Na konkrétní smlouvu se vždy aplikuje verze VOP vyhotovená ve stejném jazyce, v jakém byla uzavřena příslušná smlouva. Objeví-li se rozpor mezi těmito jazykovými verzemi VOP, je rozhodující ta jazyková verze VOP, která je podepsána objednatelem. Po uzavření smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená smlouva je Zhotovitelem archivována a je po vyžádání Objednateli přístupná po dobu 2 let ode dne jejího podpisu.

  

5. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

 

Smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje vytvořit na svůj účet a na své nebezpečí pro Objednatele dílo (díla) specifikované ve smlouvě o dílo, přičemž objednatel se smlouvou o dílo zavazuje za vytvoření díla (děl) zaplatit Zhotoviteli odměnu ve výši stanovené ve smlouvě o dílo.

 

Pro práva a povinnosti smluvních stran související se zbožím upraveným dle smlouvy o dílo se použijí ustanovení těchto VOP upravujících nakládání se zbožím.

 

 

6. VYTVÁŘENÍ DÍLA

 

Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel může započít s plněním smlouvy o dílo neprodleně po jejím uzavření. Objednatel, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění smlouvy o dílo Zhotovitelem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ztrácí tímto Objednatel právo od smlouvy o dílo odstoupit.

 

Zhotovitel je povinen vytvářet dílo s obvyklou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Poskytovatel je povinen při vytváření díla postupovat samostatně a v souladu se zájmy Objednatele.

 

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli (jeho zaměstnancům a pracovníkům) nezbytnou součinnost, zejména v případě, že určité charakteristiky oděvu nebudou zcela zřejmé či by jejich realizace byla neúčelná anebo v případě jiných dotazů Zhotovitele týkajících se díla. Každý dotaz Zhotovitele  související s vytvářením díla je Objednatel povinen zodpovědět pokud možno neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho přijetí.

 

Není-li smluveno jinak, není Zhotovitel povinen kontrolovat obsahovou a věcnou správnost podkladů předaných Objednatelem pro vytvoření díla. Zhotovitel je povinen s běžnou péčí provést kontrolu technické správnosti podkladů ve vztahu k zamýšlenému účelu plynoucímu z uzavřené smlouvy.

 

Zhotovitel může pověřit vytvořením díla jinou osobu. Při vytváření díla jinou osobou však nese Zhotovitel odpovědnost, jako by vytváření díla prováděl sám.

 

V případě, že má dílo dle smlouvy obsahovat předměty chráněné právem duševního vlastnictví (např. obrázky, fotografie, loga, značky), k nimž vykonává práva třetí osoba, je Objednatel mimo jiné povinen při nakládání s těmito předměty dodržovat (pod)licenční ujednání k těmto předmětům, jež mu byla Zhotovitelem sdělena.

 

V případě, že je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů Zhotoviteli, může Zhotovitel vytvořit dílo až do takové podoby, do jaké je to bez poskytnutí této součinnosti (poskytnutí podkladů) možné.

 

V případě, že je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné pro zhotovení díla spočívající v předání řádných podkladů Zhotoviteli a z těchto důvodů není možné pokračovat ve vytváření díla Zhotovitelem, splní Zhotovitel svůj závazek vytvořit dílo podle smlouvy o dílo tím, že dokončí ty části díla, jež je možné vytvořit bez součinnosti Objednatele.

 

 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

Při uzavření smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem platí cena uvedená ve smlouvě při objednávání motooděvu (zboží) na prodejně.

Daňový doklad na základě smlouvy uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem slouží zároveň i jako dodací list. Objednatel může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

 

V případě, kdy Objednatel provede úhradu a Zhotovitel posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Zhotovitel neprodleně plnění Objednateli dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

Zboží zůstává do úplného zaplacení ve vlastnictví Zhotovitele (výhrada vlastnického práva).

 

Zhotovitel akceptuje následující platební podmínky:

  • Bankovní převod (možnost výběru měny Kč nebo €)
  • Hotově na prodejně (Tlumačov, Plzeň) (možnost výběru měny Kč nebo €)
  • Kartou na prodejně (Tlumačov, Plzeň)
  • Dobírka (do vybraných zemí - viz tabulka)
  • PayPal (částka bude navýšena o 4 % z celkové částky, nutno mít zřízen účet PayPal)

  

Země dodání Druh platební podmínky Cena v Kč Cena v €
Česká republika  Dobírka 40 1,60
Slovensko  Dobírka 60 2,40
Maďarsko Dobírka 60 2,40
Polsko Dobírka 60 2,40

 

8. DODACÍ PODMÍNKY

 

Zhotovitel splní dodávku zboží předáním tohoto zboží Objednateli nebo předáním zboží dopravci, tím také přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, zejména však na individuálních okolnostech každé objednávky motooděvu šitého na míru, případně jiného zboží. Konečný termín dodání je vždy uveden ve smlouvě.

 

Společně se zásilkou obdrží Objednatel daňový doklad/fakturu.

 

Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Objednatelem placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření smlouvy. V případě, že Objednatel zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení ceny za dílo, tj. od připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

 

Země dodání Druh dopravy Cena v Kč Cena v €
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) PPL 99 3,96
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) DPD 99 3,96
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Česká pošta - Balík do ruky 130 5,20
Česká republika (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) Česká pošta - Balík na poštu 130 5,20
Slovensko (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) PPL 200 8
Slovensko (zásilka do 1000 Kč/ 40 €) DPD 200 8
Belgie DPD - Classic 625  25 
Bosna a Hercegovina DPD - Classic 959 38,36
Bulharsko DPD - Classic 959  38,36 
Dánsko DPD - Classic 1 120  44,80 
Estonsko DPD - Classic 639  25,56 
Finsko DPD - Classic 959 38,36 
Francie DPD - Classic 625  25 
Chorvatsko DPD - Classic 799  31,96 
Irsko DPD - Classic 799  31,96 
Itálie DPD - Classic 639  25,56 
Litva DPD - Classic 639  25,56 
Lotyšsko DPD - Classic 639  25,56 
Lucembursko DPD - Classic 1 325  53 
Maďarsko DPD - Classic 439  17,56 
Německo DPD - Classic 379  15,16 
Nizozemsko DPD - Classic 625  25 
Norsko DPD - Classic 959  38,36 
Portugalsko DPD - Classic 959  38,36 
Rakousko DPD - Classic 439  17,56 
Rumunsko DPD - Classic 959  38,36 
Řecko DPD - Classic 1 119  44,76 
Slovinsko DPD - Classic 799  31,96 
Srbsko DPD - Classic 959  38,36 
Španělsko DPD - Classic 959  38,36 
Švédsko DPD - Classic 959  38,36 
Švýcarsko DPD - Classic 1 339  53,56 
Velká Británie DPD - Classic 625  25 

 

Pokud jste Vaši zemi nenašli, nevadí, zajišťujeme dopravu našeho zboží po celém světě! Ve formuláři objednávky vyberte svou zemi a my se Vám o způsobu a ceně přepravy ozveme.

 

 

9. ZÁRUKA A SERVIS

 

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

 

Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

 

Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Zhotoviteli je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY

 

Uzavřenou smlouvu o dílo lze ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran. Každá ze stran má taktéž právo od smlouvy jednostranně písemně odstoupit z důvodů a způsobem, který je upraven přímo v uzavřené smlouvě o dílo nebo na základě zákonné úpravy v občanském zákoníku.

 

V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy jsou strany povinny vrátit si navzájem poskytnutá plnění, nevylučuje-li to povaha věci, zejména při zhotovení oděvu na míru.

 

Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy Objednatel neuhradí plnou výši smluvené ceny či požadované zálohy Zhotoviteli.

 

Zhotovitel si vyhrazuje právo zrušit objednávku Objednatele nebo její část, pokud se již zboží nutné ke zhotovení díla nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Objednatel zaplatil již část nebo celou částku smluvené ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet.

 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

Objednatel umožní Zhotoviteli plnění povinností v souladu s uzavřenou smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost.

 

Objednatel se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.

 

Objednatel bere na vědomí, že Zhotovitel je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy o dílo na třetí osobu.

 

Objednatel bude neprodleně informovat Zhotovitele o změně svých identifikačních a kontaktních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

 

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

 

Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Smluvní strany pro účely smlouvy:

-       vylučují použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku v případě, kdy je Objednatel podnikatelem,

-       vylučují ustanovení § 1748 občanského zákoníku

-       vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku v případě, kdy je Objednatel podnikatelem.

 

Není-li výslovně smluveno jinak, na smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se nevztahují obchodní (dodací) podmínky Objednatele.

 

Pro účely uzavírání smlouvy s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „nařízení Řím I“) platí, že strany zvolily rozhodným právem pro smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Touto volbou není dotčen čl. VI nařízení Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.

 

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo těchto VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní tato skutečnost platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz 

 

Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy uzavírání smlouvy s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti, uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávají strany výlučnou místní příslušnost Okresního soudu ve Zlíně pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se smlouvou a VOP (s výjimkou sporů, u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc Okresního soudu ve Zlíně.

 

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Zhotovitele. Tyto VOP je Zhotovitel oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

 

                                                                                               V Tlumačově dne 25.5.2018

 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI PSí HUBÍK S.R.O., IČ: 27751414, SE SÍDLEM DOLNÍ 23, 763 62 TLUMAČOV

 

vydaný společností PSí HUBÍK s.r.o. (dále jen „Zhotovitel“), který slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad zhotovovaného zboží ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 

I. PRÁVO OBJEDNATELE NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

 

Není-li zhotovovaná věc při převzetí objednatelem ve shodě s ujednáním obsaženým v uzavřené smlouvě o dílo či kupní smlouvě nebo vyskytne-li se u zhotoveného zboží vada, může objednatel uplatnit u zhotovitele své právo z odpovědnosti za vady zboží. Práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, § 2161 až 2174 a § 2615 až § 2619 občanského zákoníku).

 

Objednatel je povinen prohlédnout zboží či jiné plnění Zhotovitele dle smlouvy s náležitou péčí co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a opětovně před jejich použitím. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční  doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, nesprávného zásahu, popř.poškození způsobeného pádem.

 

Jestliže objednatel uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

-       bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

-       případně v delší lhůtě, na které se mohou Objednatel se Zhotovitelem písemně dohodnout.

 

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má Objednatel stejná práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit dle článku VI. tohoto reklamačního řádu.

Vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník přijme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 

 

II. MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Objednatel by měl uplatnit reklamaci v prodejně, ve které byla učiněna objednávka a uzavřena smlouva o dílo.

Objednatel má však právo uplatnit reklamaci taktéž:

-       v kterékoliv provozovně patřící zhotoviteli, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment nabízeného či zhotovovaného zboží,

-       v místě nebo sídle podnikání zhotovitele.

 

Objednatel je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, dodacím listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

 

III. LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

 

Zhotovitel odpovídá za to, že vyráběná věc na zakázku je při převzetí Objednatelem ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména s jakostí a kvalitou dohodnutou ve smlouvě, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci Objednatelem v záruční době.

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží na prodejně či jiného převzetí zboží Objednatelem (např. od dopravce). Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen vydat objednateli při odevzdání zhotovené věci záruční list s vyznačením rozsahu a podmínek záruky. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje místo záručního listu dodací list.

 

Právo na reklamaci zboží Objednateli zanikne, nebylo-li uplatněno v záruční době. Reklamaci by měl Objednatel uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta reklamace opětovně od okamžiku převzetí nového zboží Objednatelem.

 

 

IV. ROZPOR SE SMLOUVOU O DÍLO

 

V případě, že zboží při jeho převzetí Objednatelem není ve shodě s ujednáními obsaženími ve smlouvě o dílo, má objednatel právo na to, aby Zhotovitel bezplatně uvedl zboží do stavu, který smlouvě o dílo odpovídá, a to dle požadavku Objednatele buď výměnou věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu se smlouvou o dílo věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil.

Neodporuje-li to povaze věci, nebo  pokud se neprokáže opak, rozpor se smlouvou o dílo, který se projeví během prvních šesti měsíců ode dne převzetí věci objednatelem, se považuje za rozpor existující již při převzetí zboží.

 

Reklamace zboží Objednatelem nemá vliv na jeho povinnost zaplatit odměnu za dílo či kupní cenu zboží nebo plnit jiné závazky vůči Zhotoviteli.

 

 

V. ODSTRANITELNÉ VADY

 

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce ani kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se Zhotovitel s Objednatelem dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží do stavu odpovídajícímu smlouvě o dílo, a to podle požadavku Objednatele buď výměnou věci, není-li to k povaze neúměrné, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má Objednatel právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco Zhotovitel má povinnost vadu bez odkladu odstranit.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy Objednatel po skončení opravy byl povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

 

VI. NEODSTRANITELNÉ VADY

 

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby zhotovený oděv mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může Objednatel požadovat:

-       výměnu zboží za bezvadné,

-       odstoupení od smlouvy (objednatel vrátí vadné zboží a obdrží zpět smluvenou cenu díla).

Vyskytne-li se na výrobku jiná neodstranitelná vada, jež nebrání jeho užívání, a nepožaduje-li Objednatel výměnu věci, vzniká Objednateli právo na přiměřenou slevu z ceny díla nebo může od smlouvy odstoupit.

Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má Objednatel i tehdy, projeví-li se na výrobku stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytují-li se na výrobku současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

 

VII. VÝROBKY PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

 

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny.

Objednatele je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy nabídky. Za takové vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, Zhotovitel neodpovídá.

Vyskytne-li se u výrobku nabízeného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má Objednatel právo výrobek reklamovat v souladu s články III., IV., V. a VI. tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

 

 

VIII. ŘEŠENÍ SPORU

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje příslušný soud na území ČR.